Prečo investovať na Zalep.to?

Krátkodobé investície

Priemerná návratnosť investície je 45 dní. Do faktúr investujete vždy len pred ich splatnosťou.

Diverzifikácia

Rozšírte svoje portfólio o nový typ likvidného aktíva, ku ktorému mali doposiaľ prístup najmä banky.

Peniaze pod kontrolou

O tom, do ktorej faktúry investujete, rozhodujete len Vy. Obchodný prípad si vyberiete na základe svojho rizikového profilu a investičných možností.


Dôležité informácie jasne a prehľadne

Podmienky, ktoré spĺňa každý dlžník (odberateľ)

  • je overený na základe skóringového modelu
  • nie je predĺžený, v platobnej neschopnosti ani v exekúcii
  • má dostatočnú úverovú bonitu na určenie rizika pohľadávky
  • platí svoje záväzky najneskôr do 2 týždňov po dátume splatnosti
  • má jasnú vlastnícku štruktúru

Firmy, ktoré ponúkajú faktúry na predaj

  • overení klienti spoločnosti AKCENTA CZ
  • najmä malé a stredné podniky
  • dodávajú tovar alebo služby bonitným spoločnostiam.

Čo preverujeme

DodávateľObchodný vzťahOdberateľ

>Co prověřujeme při hodnocení faktur

Hodnotenie faktúr je založené na rovnakých princípoch ako v prípade bánk. Okrem toho sme pridali moderné postupy, ktoré neustále zlepšujeme a zrýchľujeme.

Ako hodnotíme

Rating v Zalep.to udáva, ako je dlžník alebo odberateľ schopný splácať svoje záväzky, t. j. Vašu investíciu do konkrétnej faktúry. Používa sa na určenie rizikovosti faktúry. Pozostáva z kombinácie:

Anáš vlastný model hodnotenia rizík

Bhodnotenie externého partnera Dun & Bradstreet

>Jak hodnotíme rizikovost faktur

Dokumenty preukazujúce existenciu a vznik pohľadávky

Preverenie insolvencie, exekúcie a dlhy firiem

Preverovanie vlastníkov a manažmentu

Metódy finančnej analýzy

Platobná morálka odberateľa

A mnohé ďalšie

Začnite investovať do faktúr. Je to jednoduché.

Podpora v každej situácii

Chceme, aby každá transakcia prebehla hladko. Preto Vám náš tím Zalep.to pomôže s registráciou, investovaním a prípadným pripomenutím odberateľa.

Ďakujeme za Váš kontakt. Čoskoro sa Vám ozveme.
Team Zalep.to

Čo vás najviac zaujíma

Čo je používateľ DEMO?

Používateľom DEMO platformy sa stanete po vytvorení účtu a odsúhlasení podmienok. Máte prístup k základnému rozhraniu platformy, vidíte otvorené a historické obchodné prípady vrátane základných údajov, ako je hodnota investície, výnos a dátum splatnosti, ale namiesto názvu dlžníka (zákazníka) vidíte len odvetvie, v ktorom pôsobí. Ak chcete začať investovať na platforme, musíte prejsť celým registračným procesom, na konci ktorého s nami uzavriete zmluvný vzťah.

Ako sa vypočíta návratnosť mojej investície?

Výnos vypočítavame na dennej báze. Začiatok výpočtu výnosu je deň, keď na zberný účet AKCENTY CZ prídu peniaze z Vašej faktúry. Posledným dňom, ku ktorému sa počíta úrok, je deň, keď dostaneme od zákazníka platbu za faktúru.

Aké sú riziká investovania do faktúr?

Nejdná sa o štandardný investičný produkt, preto je potrebné vziať do úvahy, že splatnosť investície závisí od splatnosti obchodnej faktúry. Môže sa preto bežne stať, že odberateľ zaplatí faktúru skôr alebo neskôr ako v deň splatnosti faktúry. Od toho závisí aj výška konečného výnosu. Pri obchodných transakciách sa faktúry môžu uhrádzať po dátume splatnosti. Často je táto lehota 30 až 60 dní. V Zalep.to je však toto obdobie tiež úročené. Ak chcete získať predstavu o tom, ako sa odberateľovi darí uhrádzať faktúry, je dobré pozrieť sa na ukazovateľ platobnej morálky spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorý sa nachádza vedľa podrobností o každej investícii. Obchodovanie s pohľadávkami je spojené s rizikami a môže viesť k stratám. Pred začatím obchodovania by ste preto mali dôkladne zvážiť všetky riziká.

Skóring Rating Ročná úroková sadzba Komentár
AAA 8 % Na odberateľa aj predávajúceho faktúry sa môžete spoľahnút. Ich výsledky sú veľmi pozitívne. Spoľahlivé spoločnosti s bezproblémovou historiou a dobrou reputáciou na trhu. Dalo by se takmer povedať "stávka na istotu".
AA 9 %
A 10 %
BBB 11 % Odberatelia alebo predávajúci faktúr sú firmy, ktoré zažili už aj horšie roky, ale dlhodobo fungujú dobre. Historicky sa mohol vyskytnúť nejaký problém, ale vždy sa všetko vyriešilo. Zaujímavý výnos s akceptovateľným rizikom.
BB 12 %
B 13 %
CCC 14 % Na mieste je istá obozretnosť. Ide o veľmi zaujímavé výnosy, avšak každý zaujímavý výnos je spojený s určitým rizikom. Odberateľ i predávajúci faktúry sú preverení, ale je potrebné počítať aj s určitým omeškaním so splatnosťou.
CC 15 %
C 16 %
D Tiesto firmy sme po internom hodnotení na trh nepustili. Môže se jednať o firmy, ktoré majú nejasnú vlastnícku štruktúru, obchodný kontrakt nie je v súlade so štandardnou činností, niektorá z firiem má problémy so zadlžením, exekúciou alebo insolvenciou. Medzi vlastníkmi alebo v manažmente firmy sa môžu objavovať nedôveryhodní ľudia. Výsledky alebo platobná morálka niektorej zo spoločností môže byť veľmi zlá.
Nehodnotené Individuálne Spoločnosti, ktoré nemajú stanovený rating, medzi ne patria najmä štátne inštitúcie či dozorné orgány štátu, ktoré vzhľadom na povahu svojej činnosti nemožno posúdiť z pohľadu bonity a finančného hospodárenia.

Čo sa stane, ak odberateľ neuhradí faktúru do dátumu splatnosti?

Počas nasledujúcich 60 dní po dátume splatnosti budeme spolupracovať s pôvodným majiteľom faktúry a pokúsime sa zákazníka presvedčiť, aby faktúru zaplatil. Počas tohto obdobia sa za každý deň omeškania stále pripisujú úroky, takže návratnosť Vašej investície sa zvyšuje. Ak zákazník ani po uplynutí tejto lehoty nezaplatí, začneme spoločné vymáhanie pomocou inkasnej agentúry. Zároveň máte právo odstúpiť od zmluvy o postúpení pohľadávky, takže povinnosť zaplatiť faktúru prechádza na predávajúceho faktúry (tzv. regresný faktoring).

Ako podpíšem zmluvu online? Čo na to potrebujem?

Online podpis zmluvy o postúpení potvrdíte prostredníctvom jedinečného kódu, ktorý Vám zašleme na telefónne číslo zadané počas registrácie.

Ako je to so zdanením úrokových príjmov z investovania do faktúr?

Úrokové výnosy získané investovaním do Zalep.to podliehajú 15 % sadzbe dane. Hodnota výnosov na Zalep.to je uvedená pred zdanením. Tieto zisky budú zdanené v ročnom daňovom priznaní.

Sú moje osobné a finančné údaje v bezpečí?

Pravidlá spracovania osobných údajov si môžete prečítať tu.

Ako si môžem veriť, že spoločnosti predávajúce faktúry sú dôveryhodné?

Produkt Zalep.to je ponúkaný len overeným klientom spoločnosti AKCENTA CZ. Ako investor máte vždy k dispozícii finančnú analýzu so správou o faktúrach zákazníkov. V prípade jednotlivých obchodných prípadov je k dispozícii aj kompletná dokumentácia preukazujúca dôveryhodnosť pohľadávky.

Ako je regulované Zalep.to?

Zalep.to je produktom spoločnosti AKCENTA CZ, jednej z najväčších stredoeurópskych platobných inštitúcií regulovaných Českou národnou bankou.

Kam mám poslať peniaze? Čo sa s ním stane potom?

Peniaze za faktúry posielate na zberné účty spoločnosti AKCENTA CZ. Odosielame ju priamo spoločnostiam, od ktorých ste faktúru zakúpili. Vrátenie investície funguje rovnako. Kupujúci pošle peniaze na náš zberný účet a my Vám ich pošleme spolu s výťažkom. Keďže zvyčajne vyplatíte 80 % hodnoty faktúry, zvyšné peniaze pošleme ako doplatok predajcovi faktúry. Týmto spôsobom máme pod kontrolou, či sú všetky peniaze prevedené včas, alebo môžeme okamžite začať riešiť prípadné problémy.

Za čo presne platím 10 % poplatok z výnosov?

V Zalep.to od spoločnosti AKCENTA CZ agregujeme ponuku faktúr na predaj, vyhodnocujeme rizikovosť obchodných prípadov, spracovávame zmluvnú dokumentáciu a staráme sa o prevod finančných prostriedkov a prípadné upomienky zákazníkovi s oneskorenou platbou. Za tieto služby si ponechávame 10 % výnosov z každej investície. Neúčtujeme Vám žiadne ďalšie poplatky.

Ako zistíte, či je faktúra oprávnená?

Existenciu a vznik pohľadávky posudzujeme na základe dokladov od predávajúceho faktúry, ako sú objednávka, obchodná zmluva, protokol o prevzatí tovaru alebo služieb a faktúra. Ak máme akékoľvek pochybnosti, najprv sa obrátime na predajcu faktúry alebo jeho zákazníka.

Aký je časový horizont jednotlivých investícií?

Ide o krátkodobé investície, ktoré ponechávajú Vašim disponibilným prostriedkom solídnu likviditu. Časový horizont obchodov sa pohybuje od 14 do 120 dní.

Čo je interný platobný účet (IPU)?

Interný platobný účet je nástroj, ktorý vám umožňuje uskutočňovať odchádzajúce platby alebo prijímať naň domáce aj zahraničné platby. Veľmi efektívne sa dá použiť aj na konverziu mien. IPU tak funguje ako "peňaženka", ktorú si môžete nakreditovať zo svojho bankového účtu a z ktorej môžete následne investovať-nakupovať dostupné faktúry na trhu Zalep.to. V tomto prípade je dôležité, aby bol na IPU dostatok finančných prostriedkov na realizáciu investície. IPU sa otvára a udržiava úplne ZDARMA. Viac informácií o tomto nástroji nájdete zde.

Po podpise zmluvy som dostal prihlasovacie údaje k službe Online Broker (OLB), na čo sa táto platforma používa?

Online Broker (OLB) je internetová platforma/internetové bankovníctvo spoločnosti AKCENTA CZ, ktoré možno využiť na obchodovanie s devízami a vykonávanie platieb. Prostredníctvom OLB môžete okrem iného zadávať platby zo svojho IPU, kontrolovať zostatky alebo prepočítavať meny podľa zvýhodnených výmenných kurzov, napríklad ak chcete investovať do faktúr v cudzej mene. Platforma Online Broker je pre vás úplne bezplatná a služba sa automaticky aktivuje po uzatvorení rámcovej zmluvy. Viac informácií nájdete tu.

Ako investovať do zahraničných mien?

Ak sa rozhodnete investovať - kúpiť faktúru - v cudzej mene, máte dve možnosti. Prvým je použitie bankového účtu na prevod (odporúčame, aby bol v mene, v ktorej chcete investovať). Tento bankový účet je potrebné zadať do systému, a to buď nahlásením pri uzatváraní zmluvy, alebo následne prostredníctvom formulára na zmenu. Druhou možnosťou je použiť platformu OLB, prostredníctvom ktorej môžete ovládať interný platobný účet (IPU) vedený v cudzej mene a vykonať z neho platbu. Cudziu menu si môžete veľmi pohodlne kúpiť aj prostredníctvom OLB.

Ako nainštalovať a prečo používať mobilnú aplikáciu Zalep.to?

Mobilnú aplikáciu Zalep.to si môžete bezplatne stiahnuť z Google Play App Store. Výhodou mobilnej aplikácie je možnosť investovať do faktúr odkiaľkoľvek, takže máte istotu, že Vám neunikne žiadna výnosná investícia.

Zobraziť ďalšie otázky Skryť ďalšie otázky